اولین قطار شناور جهان

اولین قطار شناور جهان با سرعت 620 کیلومتر بر ساعت رونمایی شد!

بــا ظهــور فناورى هــاى جديــد، طى كــردن مســافت هاى طولانى بين شــهرها ديگــر يك رؤيابه شمار نمى رود. چين به تازگى از نمونه اوليه قطار
تندرويى رونمايى كرده كه قادر اســت مسافت 620كيلومتر را در مدت يك ساعت طى كند.

 

اين قطــار فاقد چرخ كهتوســط دانشمندان دانشــگاه جياتونگ طراحى شده،يك قطار شــناور مغناطيســى اســت كه با فناورى ابررساناى دماى بالا (HTC (كار مىكند. اين قطاراز آهنربايى مغناطيسى استفاده مىكند كه با شناور نگهداشــتن قطار در امتداد مسير مغناطيسى و بدوناصطكاك، امكان حركت سريع آن را فراهم مى آورد.  نمونــه اوليه ايــن قطار كه 69 فوت طــول دارد، در چنگدو رونمايى شــد. ويدئويى كه منتشر شده است، قطار شــناور را كه به آرامى در امتداد مسير حركت مى كند، نشــان مى دهد.

 

خبرگزارى دولتى شــينهوا با انتشــار ويدئوى نمونــه اوليه اين قطــار در توئيتى نوشــت: «فناورى ابررســانايى كه در ايــن قطار به كار رفتــه، امكان حركت ســريعتر آن در مقايســه با همتايانــش را فراهــم مى كند. اين قطار نســل جديد بخشى از برنامه چين براى ايجاد ارتباط سريعتر بينشــهرهاى اين كشور اســت. قطار مذكور با سرعت 620 كيلومتر در ســاعت طراحى شــده كه مى تواند زمان ســفر بين لندن و پاريس را به 47 دقيقه كاهش
دهد. در حال حاضر محققان در تلاش هســتند تا اين سرعت را به 800 كيلومتر در ساعت برسانند.

 

 

درباره نویسنده

client-photo-1
behparvaz

دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید