تمدید مزایده بناهای تاریخی

تمدید مزایده بناهای تاریخی

مزايده واگذارى مرمت، احيا و حق بهره بردارى مدت معين 28 مجموعه تاريخى تا پايان وقت ادارى شــنبه 29 آذر 99
تمديد شد.
جلســه مزايده واگذارى مرمــت، احيا و حــق بهره بــردارى 26 مجموعه تاريخی فرهنگــى، صبح روز
چهارشنبه 19 آذر 99 با حضور اعضاى رسمى كميسيون مزايده، نماينده سازمان بازرسى كل كشور، نماينده بازرسى وزارت
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى و رئيس حراســت صندوق توسعه برگزار شــد که با تصويب كميسيون مزايده هاى
صندوق يادشده، مهلت شركت در مزايده 28 مجموعه تاريخى تا پايان وقت ادارى شنبه 29 آذر 99 تمديد شد.
در ايــن دوره از مزايده، 54 مجموعه تاريخى فرهنگى بــه ارزش تقريبى 2هزار و 80 ميليارد ریال به منظور مرمت، احيا و
حق بهره بردارى مدت معين، به مزايده گذاشــته شــده بود كه در نهايت 46 پاكت از سوى سرمايه گذاران براى سرمايه گذارى
در 26 بناى تاريخى فرهنگى به دبيرخانه صندوق توســعه تحويل داده شــد. ارزش ســرمايه گذارى جذب شده براى اين بناها، معادل
980 ميليارد ریال است.

لیست بنا هایی  كه پاكت «الف» آنها گشوده شد:

 • خانه ناصح زاده تبريز در استان آذربايجان شرقى
 • مجموعه بناهاى تاريخى بانك ملى
 • شهربانى و دارايى و كلاه فرنگى وشير خورشيد شهر ماكو در استان آذربايجان غربى
 • كاخ شهرستانك استان البرز
 • عصارخانه شهيد عصارى شهر آران و بيدگلاســتان اصفهان
 • خانه ســالك و خانه مغنى اصفهان
 • خانه آذين و عمارت گلشن بوشهر
 • خانه پدرى جلال آل احمد تهران قلعه چالشــتر استان چهارمحال وبختيارى
 • خانه تيزنو و خانه سوزنگر شــهر دزفول استان خوزستان
 • كاروانسراى مياندشت سمنان
 • خانه بهروزى قزوين
 • خانه افشاريان، پرديس ديوانخانه و خانه محتشم شهر شيراز استان فارس
 • خانه غفارى كرمان
 • حمام نظام كرمانشــاه
 • مجموعه بلاد شــاپور (كاروانسراى دهدشت و حمام كهيار) شهر دهدشت استان كهگيلويه وبويراحمد
 • خانه صادقی شــهر لاهيجان استان گيلان
 • خانه فاطمى شهر گرگان استان گلستان
 • كاروانسراى گدوك شهر سوادكوه استان مازندران
 • خانه كازرونى ها و خانه اسماعيل مرغون يزد 

به گفته هادی میرزایی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، با تأکید بر این‌که روند اطلاع‌رسانی، تبلیغات، شناسایی و جذب سرمایه‌گذار در این دوره از مزایده، بهبود چشمگیری نسبت به گذشته داشت برای امسال، واگذاری مرمت، احیا و حق بهره‌برداری مدت معین ۱۰۰ بنای تاریخی‌فرهنگی هدف‌گذاری شده بود، اما این مهم به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد.

او افزود: ۸۰ درصد از بناهای این دوره از مزایده، در دوره‌های قبل نیز به مزایده گذاشته شده بود اما متقاضی نداشت که خوشبختانه در این دوره با استقبال سرمایه‌گذاران روبرو شد.

درباره نویسنده

client-photo-1
behparvaz

دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید